ปัจจุบันระบบการค้าขายในประเทศไทย ได้มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมากตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสการค้าโลก ซึ่งเป็นกระแสแห่งการแข่งขันเพื่อมุ่งหวังผลแห่งกำไรให้แก่องค์กรเป็นสำคัญ ยากที่จะมีสิ่งใดยับยั้งการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็มิใช่เรื่องยากหากที่จะอยู่ร่วมกันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เพียงแต่ต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวที่เท่าทันของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพียงเท่านี้การค้าขายของไทยก็สามารถอยู่ร่วมกับกระแสโลกได้อย่างมีศักยภาพการค้าปลีก-ค้าส่ง ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าในปัจจุบัน ซึ่งแยกได้เป็นสองแบบคือ การค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ การค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)
บริษัท เอสเอส มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลท์แทนซี่ จำกัด (SS Marketing Consultancy Co.,Ltd.) บริษัท เอสเอส มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลท์แทนซี่ จำกัด (SS Marketing Consultancy Co.,Ltd.) บริษัท เอสเอส มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลท์แทนซี่ จำกัด (SS Marketing Consultancy Co.,Ltd.) บริษัท เอสเอส มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลท์แทนซี่ จำกัด (SS Marketing Consultancy Co.,Ltd.)
     บริษัท เอสเอส มาร์เก็ตติ้ง คอนซัลท์แทนซี่ จำกัด ( SS Marketing Consultancy Co.,Ltd.) ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการตลาด (กลุ่มงาน Modern Trade) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งและทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในแวดวงธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ตลอดทั้งงานด้านการตลาดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ

     แนวทางการทำงาน
  • บริษัท มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าบนพื้นฐานแห่งความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  • บริษัท มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าภายใต้การลงทุนที่คุ้มค่า
  • บริษัท มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจร่วมกัน
  • บริษัท มุ่งพัฒนาและขยายศักยภาพทางการค้าให้ลูกค้า
     เป้าหมายในอนาคต
  • บริษัท จะเป็นผู้แทนการจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า ผ่านช่องทาง Modern Trade อย่างครบวงจร
  • บริษัท จะเป็นผู้สรรหาสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มาจัดจำหน่ายผ่านช่องทาง Modern Trade

     ด้วยความมุ่งหวังของบริษัท ที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการและเจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้มีขีดความสามารถในการขยายตลาด ผ่านช่องทาง Modern Trade ต่างๆ โดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูก หรือต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์นานมากนัก แต่เพียงอาศัยประสบการณ์จากทีมงานของบริษัท ก็สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าขาย การเจรจาต่อรอง รวมทั้งการวางแผนต่างๆอย่างเป็นระบบ บริษัทหวังว่าความตั้งใจทั้งหมดนี้ จะสามารถช่วยเหลือการดำเนินงานของลูกค้าให้ดียิ่งๆขึ้น

SSMC TEAM