ร้านค้าปลีกดั้งเดิมมีลักษณะอย่างไร? "
ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Tradition Trade) หรือร้านโชห่วย ลักษณะร้านเป็นห้องแถว พื้นที่คับแคบ ไม่มีการตกแต่งหน้าร้านมากมาย สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค การจัดวางสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่ และไม่ทันสมัย และจัดวางตามความสะดวกการหยิบสินค้า เป็นกิจการดำเนินงานโดยเจ้าของคนเดียวหรือร่วมกันตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน ดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว เงินลงทุนน้อย บริหารงานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไม่มีการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ระบบการจัดการไม่ได้มาตรฐาน ลูกค้าเกือบทั้งหมดอยู่บริเวณใกล้เคียงร้านค้า ร้านค้าที่จัดอยู่ประเภทนี้ เช่น ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านขายของชำ "
แล้วร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีลักษณะอย่างไร? "
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบด้วย ห้าง/ร้านขนาดกลาง-ใหญ่ ออกแบบร้าน และจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบ บริการทันสมัย เพื่อดึงดูดลูกค้าใช้บริการมากขึ้น การดำเนินธุรกิจ มีทั้งแบบครอบครัวและมืออาชีพ ลงทุนสูงขึ้น และระบบจัดการบริหารงานซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจการค้าแบบใหม่นี้ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ 2 รูปแบบ คือ
  • Discount Store หรือ Hypermarket ซึ่งเน้นสินค้าราคาถูก
  • Convenience Store ซึ่งเน้นจำนวนสาขา ความสะดวกสบาย สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับผู้บริโภค เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
ตัวอย่างธุรกิจที่จัดเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่นี้ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า (Department Store), ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Supper Center), ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ร้านค้าเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry), ร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store), ร้านค้าประชันชนิด (Category Killer), ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) หรือ Minimart "
บริษัท เอสเอส มาเก็ตติ้ง คอนซัลท์แทนซี่ จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร? "
" บริษัท ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการตลาดกลุ่มงานห้างสรรพสินค้า พร้อมทีมงานปฏิบัติงาน โดยจำทำหน้าที่เสมือนเป็นทีมงานการตลาดหรือฝ่ายขายและทีมปฏิบัติการ ให้แก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง "
ลูกค้าของบริษัทคือกลุ่มใดบ้าง? "
" ลูกค้าบริษัทจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และมีความต้องการที่จะทำตลาด เพื่อจำหน่ายสินค้า ในกลุ่มห้างสรรพสินค้า แต่ยังขาดทีมงานด้านการตลาดและฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังต้องการลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลคลในองค์กรด้วย "
เมื่อสิ้นสุดการว่าจ้างกับทางบริษัทแล้ว บริษัทจะทำอย่างไรกับข้อมูลของลูกค้า? "
" บริษัท จะจัดส่งข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าที่มีตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน คืนแก่ลูกค้าทั้งหมดและจะไม่ทำการเผยแพร่อย่างเด็ดขาด "
จุดเด่น หรือข้อดีในการใช้บริการกับทางบริษัท คืออะไร? "
ประการแรก คือ บริษัท สามารถเริ่มงานได้ทันที ไม่ต้องทดลองงาน เพราะทีมงานมีประสบการณ์ตรง "
ประการที่สอง คือ ลูกค้า สามารถลดต้นทุนเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กรได้ "
ประการที่สาม คือ ลูกค้า มีเวลามากขึ้นในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ "