+++ Objectives of Management Service +++
 • เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะกลุ่ม Modern Trade
 • บริหารจัดการด้านการขายและการตลาด
 • บริหารแผนงานส่งเสริมการขายและแผนปฏิบัติการในพื้นที่การขาย
 • สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ
 • เป็นตัวแทนผู้ประกอบการในการติดต่อประสานงาน/เจรจา กับกลุ่ม Modern Trade
+++ Scope of Management Service +++
ห้างที่วางจำหน่ายสินค้าอยู่แล้ว
 • เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับห้าง
 • บริหารจัดการการสั่งสินค้า(เปิดPO.)
 • สร้างแผนงานส่งเสริมการขาย(Promotion Plan)
 • Merchandiser 1 ครั้ง/เดือน/สาขา
 • ประเมินผล&รายงานการขายประจำเดือน
ห้างที่ยังไม่มีการวางจำหน่ายสินค้า
  ก่อนการวางจำหน่ายสินค้า(3 เดือนโดยประมาณ)
 • จัดเตรียมข้อมูลประกอบการนำเสนอ
 • ติดต่อประสานงานเพื่อนำเสนอสินค้า
 • รายงานสรุปการติดต่อประสานงาน(2สัปดาห์/1ครั้ง)

  หลังการวางจำหน่ายสินค้า
 • เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับห้าง
 • บริหารจัดการการสั่งสินค้า(เปิดPO.)
 • สร้างแผนงานส่งเสริมการขาย(Promotion Plan)
 • Merchandiser 1 ครั้ง/เดือน/สาขา
 • ประเมินผล&รายงานการขายประจำเดือน
+++ Scope Chart of Management Service +++
Scope Chart of Management Service

+++ Good Point of Management Service +++
Good Point of Management Service

+++ รูปแบบการร่วมงานกันระหว่าง SSMC กับลูกค้า +++